دستاوردها و افتخارات

دستاوردها و افتخارات (1)

گواهینامه مدیریت استراتژیکی و راهبردی از انجمن راهبردی ایران

دستاوردها و افتخارات (2)

گواهینامه افتخاری ماشین سازی BHS آلمان

دستاوردها و افتخارات (3)

دارنده تندیس افتخاری نشان نوابغ ایران از وزارت علوم